odhlásit se z odběru novinek

Celoroční činnost INDUSTRIAL OSTRAVA,
výstavy a rezidenční pobyty 2016

Médium jako zprostředkující činitel i prostředek komunikace

Plánovaná celoroční činnost Industrial Ostrava, z.s. pro rok 2016 Médium jako zprostředkující činitel i prostředek komunikace je sestavena ze čtyř hlavních projektů – výstavního plánu, rezidenčního pobytu a sympozia, zapojení se do ostravských kulturních akcí (Muzejní noc, Festival v ulicích, Kavárny naživo) a edukačního programu sestaveného z několika přednáškových okruhů.

 

VÝSTAVNÍ PLÁN 2016

Výstavní plán pro rok 2016 je složen z jedenácti výstav. Interpretace završujícího názvu projektu - Médium jako zprostředkující činitel i prostředek komunikace - zvolené médium umělce slouží jako prostředek k jeho sebe vyjádření se a zároveň jako komunikační médium určitého přenosu informací, tedy médium jako činitel a nositel informace až k cílovému recipientovi – návštěvníkovi.

Program obsahuje více výtvarných kategorií pro přiblížení širokého pojetí umění příchozím návštěvníkům – malba, kresba, sochy, sklo, fotografie, objekty. Vybraní autoři byli pečlivě zvoleni s důrazem na rozmanitost přenosových médií, aby návštěvníky obohatili o různorodé přístupy a polohy v uměleckém pojetí.

 

PŘEHLED VÝSTAV PRO ROK 2016 

12.1.-5.2.2016 - David John Lloyd - Obrazy a sochy
9.2.-4.3.2016 - Jan Špaček - Sochy
8.3.-1.4.2016 - Tomáš Predka - Obrazy
5.4.-6.5.2016 - David Vávra - Kresby
10.5.-3.6.2016 - Anna Szprynger - Obrazy
7.6.-1.7.2016 - Antonín Kratochvíl - Fotografie
5.7.-5.8.2016 - Markéta Oplíštilová - Objekty
9.8.-2.9.2016 - Marek Jarotta - Obrazy
6.9.-30.9.2016 - Ilja Bílek a Luba Bakičová - Sklo
4.10.-4.11.2016 - Zuzana Kulhánková - Obrazy a plastiky
8.11-2.12.2016 - Dita Pepe - Fotografie
5.12.-22.12.2016 - Pop Up Store

 

V lednu se v galerii představí David John Lloyd, známy britský umělec a hudebník, výrazná postava ostravské umělecké scény. Výstava bude zaměřena na figurální tvorbu, které se umělec začal věnovat teprve před pár lety.

Jan Špaček a jeho sochy a objekty budou v galerii k vidění v únoru. Velkou roli v tvorbě Jana Špačka hraje světlo. Výběr polotransparentního materiálu některých soch nahrává částečnému propouštění světla a socha tak získává zcela jiný rozměr - jeví se, jako by svítila. Jiné objekty zase mají dutý vnitřní prostor s fotoluminiscenčním efektem, takže ve dne nabírají energii a v noci zeleně svítí

Březnový vystavovatel Tomáš Predka se ve svých obrazech zabývá fragmentárností soudobého světa, který je zahlcen obrazy a člověk musí odolávat jeho náporům. I když zavřeme oči, vidíme opět obrazy, tentokrát zevnitř. Vizuální vzpomínka uchovaná v mozku je často tou nejintenzivnější a nejprožívanější, i když bývá obvykle zkreslená a nedokonalá.

David Vávra je český architekt, herec a spisovatel spoluzakladatel divadla Sklep, průvodce úspěšného televizního seriálu Šumná města. David Vávra bude u nás v dubnu vystavovat své kresby a skici v rámci projektu Archikultura 2016.

Květnový termín je vyhrazen pro polskou umělkyni Annu Szprynger. Její obrazy jsou tvořeny neuvěřitelně jemnými tahy stětcem, které tvoří dohromady jeden celek.

Červnová výstava bude patřit Antonínu Kratochvílovi, fotografovi dlouhodobě žijícímu v USA. Zabývá se především dokumentární fotografií, za kterou byl několikrát mezinárodně oceněn a zařadil se mezi sto nejvýznamnějších osobností světové fotografie.

V červenci bude ve výstavních prostorách objektová tvorba Markéty Oplíštilové. Umělkyně ve svých projektech pracuje s využíváním různorodých sochařských přístupů. Odklání se od tradičních technik, hledá přístupy nové. Pro své objekty a instalace si vybírá materiály, které jsou pro dílo v daný moment nejpřirozenější. V její tvorbě převažují cykly, vztahy, hmota a prostor.

Srpnová výstava bude prezentovat Marka Jarottu, který pracuje s prostorem a využívá jeho potenciál. Složité architektonické a prostorové podmínky si přizpůsobuje a mění je a naplňuje novým obsahem. Typické je zobrazení nádraží a stanic, metra a dalších prostor spojených s čekáním. Tyto frekventované místa však vylidňuje a vyprazdňuje od veškerého ruchu a šumu.

V září se představí dvojice Ilja Bílek a Luba Bakičová s netradičními skleněnými objekty. Ilja Bílek využívá skladebnosti geometrických ploch k dosažení dramatické formy. Často kombinuje různé druhy skla. Skleněné skladby vnímá vždy prostorově, prostorové utváření plastik bývá odvozené z tvarosloví, které nabízí zvolená technologie, nebo z architektonicky cítěných konstrukcí. Hmota plastik se dynamicky proměňuje s různými úhly pohledu. Luba Bakičová ve své výtvarné tvorbě pracuje se sklem v několika polohách. Kombinuje sklo s výrazově odlišnými materiály. Zachycuje sklo jako pomalu tekoucí hmotu, potom tuhnoucí v nejrůznějších útvarech, jako by byl zastaven čas procesu, avšak se zachovanou dynamikou. Minimalistická forma v kontrastu s křehkostí vytváří neočekávaný efekt.

V říjnu se bude prezentovat Zuzana Kulhánková svými obrazy a objekty. Hlavním rysem a jasným poznávacím znakem autorčiny tvorby je užití kombinované techniky, originálních a nestandartních materiálů a specifické barevné spektrum. V autorčiných obrazech se divák setká s volnou asociací, gestickou malbou s důrazem na samotný akt tvorby, invazivním zásahem přímo skrz plátno i s plošnými variantami, ve kterých se objevuje zájem o prostorovost a vytvoření optického dojmu hloubky díla.

V listopadu obsadí galerii svými fotografiemi Dita Pepe. Často využívá postupů typických pro módní fotografii. Její práce je často hrou na hledání identity a ztotožňování se s nejrůznějšími životními hodnotami.

Prosinec bude již tradičně patřit Pop Upu.

 

Celoroční činnost INDUSTRIAL OSTRAVA,
výstavy a rezidenční pobyty 2015

Projekt je realizován s finanční podporou stautárního města Ostravy.

www.ostrava.cz

 

Celoroční činnost INDUSTRIAL OSTRAVA pro 2015 se skládá ze dvou stěžejních projektů – výstavy a s nimi spojené aktivity a rezidenční pobyty pro vizuální umělce, kteří čerpají inspiraci právě z industriálního rázu města Ostrava. INDUSTRIAL OSTRAVA bude ve výstavní činnosti prezentovat a zároveň konfrontovat významné vizuální umělce, kteří se ve své tvorbě vyjadřují převážně pomoci média malby. Celoroční výstavní činnost představí záměrně české umělce, kteří jsou z celého tuzemska, aby obohatili právě lokální scénu a umělecké kontexty území statutárního města Ostravy. Zahraniční umělce bude galerie prezentovat v rámci rezidenčních pobytů a šířit tak dobré povědomí o České republice a Ostravě obzvlášť.

VÝSTAVNÍ ČINNOST 2015


Výstavní činnost v roce 2015 chce deklarovat opačné stanovisko velmi často používaného termínu „smrt malby“, autorskými výstavami nejen maleb. Přiblížit odbornému a veřejnému publiku tuto současnou problematiku v oblasti kultury.
Malba vždy byla oslavovaným a privilegovaným nástrojem, avšak její radikální proměny během dvacátého století prošly výraznými transformacemi a zkouškami. Díky masovému vlivu vizuální kultury, digitálních médií a s nimi spojenou postprodukcí, malba jakoby ztratila prostor a hlavně ten interpretační, nestíhá rychlost přenosu současného dění jakožto dokáží jiná média.

Malba převážně však ta abstraktní se dostává na okraj divákova zájmu vlivem digitálních technologií – otupují naši obrazotvornost a smysly jsou více pasivní. Mediální aura nahrazuje vlastní zkušenost, stáváme se pasivními objekty – okolo nás proudí mediální obrazy. Jak můžeme zpomalit, modifikovat a přerušit pasivní „civění“? Právě pozastavením, návratem k imaginaci a dát přítomnost těmto hodnotám a vnímat je emocionálně a fyzicky. Proto přítomnost malby je nezbytná pro rok 2015 právě v Ostravě.

Wolfgang Welsch vidí v rozptýleném způsobu vnímání, k němuž jsme směrováni zkušenostmi s elektronickým světem, možnost uvědomit si, že všechny světy jsou v podstatě světy umělými a že samotné oddělení na přirozený a nepřirozený svět závisí na úhlu pohledu: „Umělé nebo přirozené světy neexistují samy o sobě, nýbrž jako srovnatelně přirozené, případně umělé světy.“ Jejich nekonečná rozlehlost, pohyblivost a nestálost, nabízející možnost stále nových spojení může také způsobit, že v každodenním světě dochází k novému ocenění neelektronického zažívání, tedy běžného fyzického kontaktu, přičemž nový význam mohou získávat také konkrétní vnímání reality například právě média malby a její přítomnosti.

 Výstavní program v roce 2015 bude zaměřen na kritický přístup v médiu malby. Galerie přinese program, který v rámci Ostravy zapojí výstavní činnost do kontextu středoevropského současného umění.


PŘEHLED VÝSTAV PRO ROK 2015

 

Kritický přístup k médiu malby budou prezentovat vizuální umělci. Alenu Foustkovou zajímá rytmus v obraze, abstrahuje a zjednodušuje témata, vytváří tak nové rytmické a grafické kompozice. Vytváří situace, ve kterých interpretuje svět kolem sebe pomoci experimentů s formou obrazu, ať se jedná o rukopis malířský nebo naopak obohacený koláží s prvkem ženskosti a odkazem na ruční práce. Často opakující se vzor je jakousi mantrou, která ji pomáhá k soustředění – k meditaci. Foustková často pracuje také s textem. Text do malby velmi často rafinovaně vsazuje také malíř André, který funguje převážně na brněnské scéně. Expresivně pojatá díla obohacuje lettristickými zásahy do plochy plátna, odvolává se také na městské graffiti a spojitost s „tagováním“. Transformuje písmo do vizuální zkratky, která evokuje kaligrafickou kresbu, jeho poselství však zůstávají divákovi někdy neodkryté. Malíř Tadeáš Kotrba pochází ze stejného města jako André a tím je Rožnov pod Radhoštěm, Kotrba se angažuje převážně na pražské scéně, kde aktivně tvoří. Jeho malba inklinuje částečně k ilustraci, spojuje skutečné prožívání sebe sama se světem snů. Jak formálně tak i obsahově, obrazy jsou usazené do atmosférických krajin a architektur, které představují určitý zápas člověka s přírodou. Vypráví tak svůj existenční příběh schovaný do vizuálních symbolů a redukované barevnosti. Odkazy jeho otce Maria Kotrby jsou v Ostravě velmi četné. Blízko k přírodě má také Janja Prokič – výrazná šperkařka, původem ze Srbska. Stala se součastí výstavního konceptu, zaměřeného na malbu - důvodem prezentace jejího umění, je že Prokič uplatňuje estetické projevy, vycházející z malby do svých šperků. Cesta šperku vede přes skici a také malby. Její autorské šperky se vyznačují precizností v detailu, promyšlenou volbou materiálů a v neposlední řade originální vizuální podobou. Téma přírody se odráží velmi lehce a hravě v každém šperku. Pavel Tichoň proplouvá mezi všemi možnými médii, jeho tvorbu můžeme nalézt jak v poloze malířské, ve videu či instalaci. Spojuje je však jedinečný pohled na současnost a umělecké dílo, přistupuje k tvorbě s velmi razantní hravostí s prvkem podtextu absurdity. Hana Mikulenková inklinuje čistě k malířskému vyjádření, avšak nově experimentuje i s objekty. Výrazné expresivní prvky vyúsťují do monochromatického ztvárnění díla, ukrytého v symbolech. Harmonicky uchopená malba odkrývá spoustu vrstev, ať už ideových nebo těch formálních. Dita Kaplanová, česká umělkyně, působící na bratislavské scéně, bude navazovat na výstavu Tadeáše Kotrby, právě fascinací obdobným tématem. Kaplanová vyjadřuje ne sny ale vzpomínky, které jsou už zahaleny, nachází se hluboce v paměti. Vyzrálý malířský projev eliminuje na černo bílou paletu. Šperkař Hanuš Lamr nachází stejně tak jako Janja Prokič inspiraci v přírodě. Prezence jiného média než malby má za úkol obohatit návštěvníky oideu a potřebnosti současného šperku a vnímání originálu díla a jeho esence jakožto u malby. Doba reprodukce zabíjí tuto auru jedinečnosti díla, stejně tak i u šperku pocit výjimečnosti. Malba umělce, absolventa Ostravské Univerzity Jana Vytisky evokuje „špatnou estetiku“, jeho stylizace do hrdiny, apokalyptické a negativní smyšlené scény, s nadsázkou velmi používané vydloubané oči a uřezané jazyky jsou jen prvky ojedinělého rukopisu, expresivně realisticky pojaté malby. Součastí výstavního programu bude výstava bakalářské práce z Ostravské Univerzity v Ostravě, která bude vybrána u obhajob. Galerie si klade za cíl podporovat začínající umělce, na startu jejich kariéry a spolupracovat také s odbornou veřejností a tamní univerzitou. Výstavy zaměřující se na médium šperku a designu si kladou za cíl přibližovat právě design a designery v Moravskoslezském regionu, kde je jejich prezentace velmi ojedinělá.  

REZIDENČNÍ POBYTY

 

INDUSTRIAL OSTRAVA aktivizuje nejen zahraniční umělce k novým kreativním počinům

v oblasti vizuálního umění díky rezidenčním pobytům v Ostravě. Věříme, že když má umělec prostor a čas na tvorbu a výzkum, může získat nové impulzy ve své tvorbě. Není tak důležitý vznik samotného díla, může to být jen cesta a možnost strávit určitý čas v rozdílném prostředí a kultuře. Směřování k nové inspiraci. INDUSTRIAL OSTRAVA pořádala předešlé rezidenční pobyty zatím bez výrazné podpory. S rostoucím nadšením rezidentů a veřejnosti by chtěla INDUSTRIAL OSTRAVA zprofesionalizovat tuto ojedinělou aktivitu a hlásat tak povědomí do zahraničí a do České republiky, nechat vdechnout novým uměleckým dílům inspirovaným právě industriálním prostředím Ostravy nový život a propojit spolupráce s podobně smýšlející organizacemi v zahraničí k získání finančních prostředků, které nabídnou umělci nové tendence v dosavadní tvorbě.  Vizuální umělec má možnost tvořit ve více disciplínách - fotografie, video, malba, mural art, kresba, performance, socha apod…) Umělecký rezident není limitovaný věkovou hranicí ani národností. Rezidence se může zúčastnit také český umělec, který nepůsobí v Moravskoslezském regionu, aby obohatil místní scénu. INDUSTRIAL OSTRAVA nabízí umělcům ateliéry přímo v industriálním prostoru Dolní oblasti Vítkovic ve společnosti Vítkovické slévárny spol. s. r. o. v budově skladu modelů. Rezidentům bude zpřístupněn vstup pomocí doprovodu přímo do výrobního procesu odlévání a sváření, kam není běžným návštěvníkům vstup povolen. Součástí komplexu je i sběrna barevných kovů. Nalezené materiály jsou plně k dispozici k vytvoření nového díla. Zázemí je vhodné také jako malířský ateliér. Není omezené médium povahy uměleckého díla.

KALENDÁŘ AKCÍ
NOVINKY
RYCHLÝ KONTAKT
Industrial Gallery
 
 
Záhradní 1282/10
702 00 Ostrava
GPS: 49.838052,18.287687
Po - Pá: 10:00 - 18:00
 

+420 725 951 904